© Jacek Bocheński
Warszawa 2009 - 2014
All rights reserved

e-mailBy odszukać konkretny tekst znajdujący się w serwisie, prosimy korzystać z menu kategorii, znajdującego się u góry, na początku strony internetowej

* * *

Materiały (w szczególności: zdjęcia, teksty, multimedia, elementy grafiki) zawarte na niniejszej stronie i jej podstronach chronione są prawem autorskim (na mocy: Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Wykorzystywanie ich w innych serwisach internetowych, na blogach itp. wymaga zgody. Dotyczy to przede wszystkim materiałów pochodzących od osób trzecich (np. zdjęć z Agencji Fotograficznych).

Użycie treści strony "jacekbochenski.blox.pl", poza materiałem zdjęciowym jest dozwolone i pożądane. Każde inne niż prawnie dozwolone użycie treści (np. prawo cytatu lub powielanie do celów prywatnych), również w formie elektronicznej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody posiadacza praw. Zapytania w tej sprawie należy kierować do administratora strony.
Blog > Komentarze do wpisu
ИСТИНА, ТО ... (3)

При­ме­ча­тель­ная осо­бен­ность это­го ро­ма­на — а пе­ред на­ми впол­не про­чи­ты­вае­мая от­сыл­ка и к «На­зо­ну, по­эту», и к «Бо­же­ст­вен­но­му Юлию» — со­сто­ит в иро­ни­че­ской трак­тов­ке со­вре­мен­но­сти, пе­ре­хо­дя­щей в ис­то­рию. Рас­сказ­чик (рас­сказ­чи­ки) всех трех ро­ма­нов лишь до из­вест­ной сте­пе­ни со­хра­ня­ют свою трех­ли­кую лич­ность — нет не­до­стат­ка в на­ме­ках на то, что и ан­тик­вар, по­ве­ст­вую­щий о судь­бах Юлия Це­за­ря, и кон­фе­ран­сье, рас­ска­зы­ваю­щий ис­то­рию Ови­дия, и, на­ко­нец, гид, ко­то­рый во­дит экс­кур­сию по ми­ру Ти­бе­рия, — это од­на и та же фи­гу­ра, чье глав­ное свой­ст­во — спо­соб­ность су­ще­ст­во­вать как в про­шлом, так и в со­вре­мен­но­сти.

Но вот по­яв­ля­ет­ся по­ра­зи­тель­ное при­зна­ние: «Ага, это я, экс­кур­со­вод, то есть Ти­бе­рий». Ес­ли это так, то ан­тик­вар тож­де­ст­вен Це­за­рю, а кон­фе­ран­сье — Ови­дию, и все они, сверх то­го, од­но и то же ли­цо. Так кто же? Мож­но пред­по­ла­гать, что в од­но ли­цо объ­еди­ня­ет их ав­тор, Яцек Бо­хен­ский. Это он, рас­ска­зы­вая все слу­чаи, «вы­би­ра­ет ис­то­ри­че­скую ис­ти­ну по сво­ему же­ла­нию», со­зда­вая для нас, чи­та­те­лей, оче­ред­ные «про­дук­ты». И, ко­гда мы за­вер­ша­ем чте­ние «Ти­бе­рия, им­пе­ра­то­ра» се­го­дня, во вре­ме­на про­ве­де­ния «ис­то­ри­че­ской по­ли­ти­ки», иро­ния по­ве­ст­во­ва­те­ля-ав­то­ра, от­нюдь не слу­чай­но при­во­дя­ще­го оп­ре­де­ле­ние «pro­pa­gan­da po­li­ti­ca», ста­но­вит­ся впол­не по­нят­ной: мы уже зна­ем, что так бы­ло все­гда, а в ра­зыс­ка­ни­ях «ис­то­ри­че­ской ис­ти­ны» до­ве­рять мо­жем толь­ко са­мим се­бе, или, соб­ст­вен­но го­во­ря, сво­ей при­хо­ти.

ЛЕШЕК ШАРУГА

 

czwartek, 26 listopada 2009, jacekbochenski

Polecane wpisy

  • Jacek Bochenski

    . JACEKBOCHENSKI - Born in Lvov on 29 July 1926, this eminent essayist and prose writer broke into print in1949 with a collection of short stories Fiolkiprzyno

  • Jacek Bocheński las in Krakau

    Am 12. August 2010 fand in Krakau im Rahmen der von der Ludwig-Maximilians-Universität München organisierten Sommerschule, die Teil der Elitestudien – Os

  • ИМПЕРАТОР ТИБЕРИЙ (1)

    Яцек Бохенский ИМПЕРАТОР